شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *حـق دارد اگـر ز خلق دامـن چيده سـت از داغ عـزيـزي ست اگـر خشکيـده سـت بـيـهـوده تـرک نـخـورده لــبــ هاي کويــر لـبــ هاي حـسيـن بن علي را ديده سـت*
~هيچستان~
ميلادعرفان پور + x|x|+[x'2+3\2x]-[9x'9\2.[2[x]]x=> زري پوري....
~هيچستان~
حاليا معجزه ي زرگر را باور كن
هان؟؟؟ اين وسط يهو چي شد به من مربوط شد؟؟
اينجوري *x|x|+[x'2+3\2x]-[9x'9\2.[2[x]]x* شد!خخخخخ
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top